Pastatų komplekso sutvarkymas II etapas

Projekto „Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams II etapas“

Dabar pradedamas vykdyti Kauno bernardinų vienuolyno ir šv.Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų tvarkybos darbų projektas yra tęstinis darbas. Tai komplekso restauravimo ir pritaikymo viešojo turizmo poreikiams projekto II etapas. Pirmasis buvo finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Darbai vyko 2009-2011 metais. Esminis projekto akcentas – komplekso viešojo pažinimo, saugaus naudojimo galimybių užtikrinimas.

Pirmajame darbų etape buvo atlikta:

1. Šv.Jurgio Kankinio bažnyčioje:
a. Stogo ir palėpės konstrukcijų, bažnyčios skliautų remontas
b. Naujos stogo dangos įrengimas
c. Lietaus vandens nuo stogo nuvedimas
d. Pamatų hidroizoliacijos ir nuogrindos įrengimas prie pietinio bažnyčios fasado
e. Pietinio bažnyčios fasado langų angų atidengimas, restauravimas ir įstiklinimas
f. Klausyklų pietinėje bažnyčios sienoje parengimas eksponavimui
g. Pagrindinio portalo išorinių durų  šiaurinio fasado centre restauravimas
h. Durų į rytinę vienuolyno galeriją restauravimas
i. Apžvalgos tako virš kriptų presbiterijoje įrengimas
2. Bernardinų vienuolyno pastate atlikta:
a. Stogo ir pastogės konstrukcijų remontas
b. Naujos stogo dangos įrengimas
c. Lietaus vandens nuo stogo nuvedimas
d. Perdangos virš trečiojo aukšto remontas
e. Svečių namų patalpų pastogėje įrengimas
f. Konferencijų salės trečiojo aukšto rytiniame korpuse įrengimas
g. Esamų laiptinių remontas
h. Lifto vidiniame kiemelyje įrengimas
i. Trečiojo aukšto rytinio korpuso  langų gaminių restauravimas
j. Recepcijos pirmajame aukšte įrengimas
k. Pirmojo aukšto koridoriaus langų restauravimas ir įstiklinimas, grindų dangos įrengimas
l. Vidinio kiemelio langų angų restauravimas, naujų gaminių sumontavimas,  I-II aukšto sienų restauravimas
m. Rūsio po rytinio korpuso patalpomis sutvarkymas
n. Pamatų vidiniame kiemelyje hidroizoliacijos ir nuogrindos įrengimas
o. Vidinio kiemelio dangų įrengimas

Antrajame, dabar pradedamame, darbų etape numatytos tokios apimtys:

1. Šv.Jurgio Kankinio bažnyčios pastate:
a. Atskira byla parengtas visų likusių dar netvarkytų bažnyčios langų restauravimo projektas
b. Trijų bažnyčios durų angų restauravimas, esamų durų  gaminių restauravimas, naujų pagaminimas ir sumontavimas
c. Presbiterijos grindų dangos įrengimas
d. Presbiterijos elektros instaliacijos, bažnyčios apšvietimo  įrengimas
e. Vakarinio ir rytinio bažnyčios frontonų remontas
2. Bernardinų vienuolyno pastate numatyti darbai:
a. Išlikusių trečiojo aukšto langų gaminių restauravimas, neišlikusių naujų pagaminimas ir įstatymas
b. Buv. zakristijos patalpų langų angų tvarkyba, naujų gaminių pagaminimas ir sumontavimas
Projektas rengiamas atsižvelgiant į Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (Laikinojo apsaugos reglamento) 2009-04-10 LR-09-07 reikalavimus ir užsakovo pageidavimus nuosekliai tęsti komplekso pastatų tvarkybos darbus.

Restauruojami bažnyčios langai

Pirmajame tvarkybos darbų etape buvo sutvarkyti trys pietinio bažnyčios fasado langai: išardyti XXa užmūrijimai, restauruoti masverkai, sumontuoti stiklai.
Antrajame etape numatyta restauruoti visus likusius bažnyčios pagrindinio tūrio ir presbiterijos langus – iš viso 17vnt.
Visi langai šiuo metu yra dalinai užmūryti, be įstiklinimo, nesandarūs ir nesaugūs.
Langų restauravimo projekte numatyta:
- išardyti langų angose esantį XIXa ir XXa užmūrijimą
- profilinėmis plytomis atstatyti pažeistus langų angokraščius
- tarp vertikalių masverko elementų sumontuoti horizontalius metalinius ryšius. Prie jų iš išorės bus tvirtinamas plonas stiklo paketas, iš vidaus – ateityje montuojamas vitražas.

Restauruojamos durų angos ir gaminiai

Pirmojo etapo metu buvo restauruoti dviejų bažnyčios durų mediniai gaminiai ir pagal išlikusių durų pavyzdį pagamintos bei sumontuotos pagrindinio įėjimo durys.
Šiame etape numatyta:
- atidaryti užmūrytą durų angą ir restauruoti medinį durų gaminį į rytinį vienuolyno koridorių. Šios durys nėra pirminio bažnyčios statybos etapo palikimas. Jos galėjo atsirasti XVII – XVIIIa rekonstrukcijų  metu, kai bažnyčioje po gaisrų vyko intensyvūs interjero atkūrimo ir pertvarkymo darbai. Savo stilistika durys artimos stalių atramų išraiškai, todėl gali būti to paties laikotarpio produktas. Jos restauruojamos atkuriant medines netektis, įstiklinant ir sutvarkant furnitūrą.
- restauruoti XVIa centrinio portalo angą , pagaminti ir sumontuoti naujas medines duris . Tai vidinės pagrindinio bažnyčios įėjimo durys. XIX amžiuje  buvo pakeista XVIa angos sąrama iš smailiaarkės į pusapskritimę. Tačiau architektūrinių tyrimų metu buvo rasti profilinių plytų pirminio portalo angokraščių fragmentai. Pagal juos ir pagal tame pačiame fasade išlikusio buv. koplyčios portalo angokraščio pavyzdį numatyta atkurti šešių profilinių plytų eilių gotikinio portalo formą.
- atidaryti užmūrytą XVIIa durų angą į vakarinį vienuolyno koridorių. Pagaminti ir sumontuoti naujas duris. Ši durų anga buvo įrengta XVIIa rekonstrukcijos metu, panaikinant vienos klausyklos erdvę. Durys vedė į vakarinį vienuolyno koridorių. Užmūrytos XIXa, uždarius vienuolyną. Projekte numatytas durų angos ir tinko profilių atkūrimas pagal iki šių dienų šiauriniame fasade išlikusių to paties laikotarpio durų angos tinkuotus apvadus.

Remontuojami bažnyčios frontonai

Pirmajame bažnyčios tvarkybos darbų etape buvo remontuojamas ir naujomis čerpėmis dengiamas stogas. Kartu sutvarkyti šoninių fasadų karnizai. Tačiau vakarinio ir rytinio fasadų frontonai buvo nepasiekti.
Antrajame darbų etape tvarkant frontonų plokštumas numatyta atlikti konservavimo darbus – t.y. sustabdyti tolesnį tinkuotų ir dažytų paviršių nykimą, stabilizuoti ir nudažyti tinko plokštumas.

Presbiterijos grindų dangos įrengimas

Presbiterijos grindų dangos ir perdangos įrengimo projektas buvo parengtas 1995m. Pagal jį objekte buvo atlikti tam tikri darbai: sumūrytos atraminės sienutės, sumontuotos g/b plokštės. Tačiau bažnyčią  grąžinus bernardinams ir joje pradėjus aukoti mišias, atsirado naujų poreikių. Todėl parengtas naujas presbiterijos grindų įrengimo projektas.
Jame numatyta:
- konservuoti presbiterijos erdvėje esančias kriptas. Pašalinti tarp jų esantį XXa skylėtų plytų mūrą,
- ant mūrinių stulpelių sumontuoti metalinę sijinę perdangą su monolitinio g/b užpildu ir šilumos izoliacijos sluoksniu
- metalo sijų konstrukciją  prieš Centrinį altorių uždengti stiklo plokštėmis ir eksponuoti apačioje esančias kriptas
- naujojoje grindų dalyje prieš triumfo arką ir po ja  įrengti  grindinį šildymą.
- už triumfo arkos, presbiterijos šonuose sumontuoti įleidžiamus  konvektorius
- įrengti presbiterijos apšvietimą
- naujai įrengiamų grindų dangai naudoti deginto pilko ir juodo akmens  plokšteles. Jų gabaritus ir spalvą parinkti pagal esamo teraco plytelių dydį ir spalvą.

Vienuolyno pastato trečiojo aukšto langų tvarkyba

Atliekant pirmojo etapo darbus buvo pilnai sutvarkytas vienuolyno trečiojo aukšto rytinis korpusas. Tuo tarpu pietiniame ir vakariniame korpusuose  atlikti tik konstrukcijų stiprinimo ir stogo remonto darbai. Rengiant  II  etapo darbų programą nuspręsta pabaigti vienuolyno išorės sandarinimo darbus – t.y. sutvarkyti visus likusius trečiojo aukšto langus. Tai ne tik pagerintų pastato išorinį vaizdą bei užtikrintų lankytojų saugumą, bet ir sumažintų pastato šildymo išlaidas.
Išlikę trečiojo aukšto langai pagaminti ir sumontuoti XXa pradžioje, trečiojo aukšto pastatymo metu. Medicinos mokyklos buvimo vienuolyne laikotarpiu langai šiek tiek remontuoti, pakeičiant išdužusius stiklus, iškritusią furnitūrą. Tačiau esminių pasikeitimų nerasta. Praėjus keleriems metams nuo rytinio korpuso langų  gaminių restauravimo ir remonto galima teigti, kad šie darbai pasiteisino. Todėl, rengiant pietinio ir vakarinio korpusų langų gaminių tvarkybos projektą, nuspręsta naudoti tuos pačius tvarkymo principus - t.y. restauruoti, remontuoti esamus gaminius.

Buv. zakristijos langų tvarkyba

Vienuolyno fasadų  restauravimo koncepcija buvo pasirinkta 1986 metais.  Pradėta įgyvendinti 1995m,  kai  vienuolyno pastatas buvo grąžintas broliams bernardinams. Koncepcijos esmė:
- maksimaliai išsaugoti, atskleisti autentiškus XV-XVIIa pastato fragmentus ir bendrą šio laikotarpio visumą, randamą pastato pirmajame – antrajame aukštuose.
- restauruoti XXa pradžioje pagal Felikso Vizbaro projektą pastatyto trečiojo aukšto III aukšto neobarokinius fasadus.
Utilitarūs XIXa rekonstrukcijų padariniai nebuvo įvertinti, kaip pastato vertingosios savybės arba vertės požymių turintys elementai. Todėl, siekiant išryškinti  XV-XVIIa visumą, XIXa rekonstrukcijų metu suformuotos stačiakampės langų angos, pirmo- antro aukšto  fasadų tinko sluoksnis buvo panaikinti, restauruojant  XV-XVIIa elementus ir mūro paviršių. Šios koncepcijos principų laikomasi  ir pasirenkant buv. zakristijos langų tvarkybos būdus.
Atsižvelgiant į esamą situaciją,  fasado plokštumoje pasirinkta atkurti  buvusių XVIa langų angas, esančias ties perdanga, kartu paliekant  natūralų apšvietimą patalpos apačioje, esamų langų angose.  Langų  angų viršutinė dalis  įrengiama  švieslangių  principu. XXa įrengtų angų palangės paliekamos esamoje altitudėje, o šių angų plotis susiaurinamas iki XVIa langų pločio.
Buv. nedidelio XVIa langelio anga restauruojama pagal tame pačiame pastate vidaus kiemelyje išlikusių to paties laikotarpio langų ir nišų  struktūrą bei plytų profilius.
Lange, esančiame šalia presbiterijos, atkuriami prarasti  profiliniai angokraščiai. Išlikusios nukapotos, bet nesutrupėjusios  profilinės plytos nuvalomos, impregnuojamos ir paliekamos. Restauruojama durų anga. Nišos plokštuma tarp pirmo ir antro aukšto langų  tinkuojama.

Architektė Asta Prikockienė

Rezervavimas

"Domus Pacis" piligrimų namai
  Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas, LIETUVA
  Tel.:  +370 682 47794
  Email:  info@domuspacis.lt