Projektai

Pradedami Kauno Šv. Jurgio konvento istorinio architektūrinio ansamblio tvarkybos trečiojo etapo darbai

Pradedamas vykdyti Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastato naujas tvarkybos darbų projektas, skirtas sutvarkyti bažnyčios fasadus ir šventorių. Tai šio istorinio architektūrinio ansamblio tvarkybos III etapo papildomi darbai.
Pradedamas trečias etapas


Gairės kultūros kelių kūrėjams

Kultūros keliai


Įgyvendintas Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso restauracijos antrasis etapas

Kauno Šv. Jurgio konvente ir bažnyčioje vasario pradžioje jau baigtas įgyvendinti projektas „Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams. II etapas“ - antrasis šio istorinio architektūrinio ansamblio, Lietuvos Respublikos kultūros paminklo tvarkybos restauravimo darbų etapas, pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas. Plačiau skaitykite: Įgyvendintas antrasis etapas


Mokymuose apie paveldo išsaugojimą dalyvavo ir broliai pranciškonai
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-08-21-mokymuose-apie-paveldo-issaugojima-dalyvavo-ir-broliai-pranciskonai/134218


Šv. Jurgio bažnyčios frontonas vėl puošia Kauno miesto panoramą
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-08-13-sv-jurgio-baznycios-frontonas-vel-puosia-kauno-miesto-panorama/133942


Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje 2015 m. gegužės 10 d. po Šv. Mišių įvyko projekto „Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams II etapas“, projekto kodas Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-030, antrasis viešinimo renginys, skirtas pristatyti projekto eigą. Apie spartėjančius darbus, jų atradimus ir specifiką papasakojo renginio vedėjas Konvento gvardijonas br. Paulius Bytautas Ofm ir pranešėjas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurijos projektų koordinatorius Aleksas Bočiarovas. Renginio vedėjas ir pranešėjas taip pat atsakė į susirinkusiųjų klausimus dėl projekto trukmės, darbų detalizavimo, kitų numatomų darbų ir jų finansavimo galimybių ES 2015 – 2020 metų finansinėje perspektyvoje. Renginyje dalyvavo per 70 asmenų. Foto iš renginio.


Toliau vyksta Projekto „Kauno Bernardinų Vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams II etapas“, projekto kodas Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-030, darbai. Plačiau skaitykite: Pasitarimas


Projekto „Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams II etapas“

Dabar pradedamas vykdyti Kauno bernardinų vienuolyno ir šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų tvarkybos darbų projektas yra tęstinis darbas. Tai komplekso restauravimo ir pritaikymo viešojo turizmo poreikiams projekto II etapas. Pirmasis buvo finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Darbai vyko 2009-2011 metais. Esminis projekto akcentas – komplekso viešojo pažinimo, saugaus naudojimo galimybių užtikrinimas. Plačiau skaitykite: Pastatų komplekso sutvarkymas II etapas


Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių Kauno Bernardinų vienuolyno ir Kauno miesto savivaldybės įkurta viešoji įstaiga „Domus Pacis“ 2009  - 2011 m. įgyvendino projektą „Kauno Bernardinų vienuolyno Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas“, kurį administravo LVPA. Projektas „Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams“, finansuotas  Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto buvo skirta 7 852 640 Lt.

http://www.bernardinuansamblis.lt/lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=19


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, (toliau – CPVA) Ir Viešoji įstaiga „Domus Pacis" (DP) 2014 m. birželio 30 d. pasirašė PROJEKTO „KAUNO BERNARDINŲ VIENUOLYNO IR ŠV. JURGIO KANKINIO BAŽNYČIOS PASTATŲ KOMPLEKSO SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS VIEŠOJO TURIZMO POREIKIAMS II ETAPAS“, PROJEKTO KODAS NR. EEE-LT06-KM-01-K-01-030,ĮGYVENDINIMO SUTARTĮ.  Šią dieną pradėtas įgyvendinti VIEŠOSIOS KULTŪRINIO TURIZMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTO  „KAUNO BERNARDINŲ VIENUOLYNO IR ŠV. JURGIO KANKINIO BAŽNYČIOS PASTATŲ KOMPLEKSO RESTAURAVIMAS IR PRITAIKYMAS VIEŠOJO TURIZMO POREIKIAMS II  ETAPAS“, kuris iš dalies finansuojamas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programos paramos lėšomis.


VšĮ „Domus Pacis“  (DP) direktoriaus 2014 m. liepos mėn. 4 d. įsakymu patvirtintos įstaigos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.


LR Kultūros viceministras R. Jarockis ir Kultūros paveldo departamento direktorė D. Varnaitė 2014-liepos mėn.  9 d. lankėsi Kauno Šv. Jurgio konvente, kur susipažino su 2009 – 2011 m. įgyvendinto projekto pasiekimais.

 

Rezervavimas

"Domus Pacis" piligrimų namai
  Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas, LIETUVA
  Tel.:  +370 682 47794
  Email:  info@domuspacis.lt